Back to Top
 
 
 

 

JAARLIJKSE    ALGEMENE    LEDENVERGADERING

 

Geachte leden,

 

Namens het bestuur van K.B.O. afd. St.Martinus / St.Joseph Tegelen, nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden in Partycentrum Zaelke op:    

 

Dinsdag  03  Maart  2020      Aanvang: 14.00 uur.

 

 

AGENDA

 

 1. Opening + Mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen algemene jaarvergadering 12-03-2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 8. Vaststellen contributie 2021
 9. Begroting 2020
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Sluiting