Back to Top
 
 
 

 

JAARLIJKSE    ALGEMENE    LEDENVERGADERING

 

Geachte leden,

 

Namens het bestuur van K.B.O. afd. St.Martinus / St.Joseph Tegelen, nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden in Partycentrum Zaelke op:    

 

Dinsdag  12  Maart  2019      Aanvang: 14.00 uur.

 

 

AGENDA

 

 1. Opening + Mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen algemene jaarvergadering 20-03-2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel jaarverslag 2018
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 8. Vaststellen contributie 2020
 9. Begroting 2019
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Sluiting