Back to Top
 
 
 

PRIVACYBELEID

 

Doelstelling.

In de statuten van onze vereniging  is de doelstelling als volgt geformuleerd: "Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord".

De vereniging tracht aan haar doelstelling te voldoen door veel activiteiten/adviezen en ondersteuning aan te bieden. Het bestuur vindt het belangrijk dat haar leden goed worden geïnformeerd over alle maatschappelijke ontwikkelingen, waar zij mee worden geconfronteerd in de huidige maatschappij

Wij respecteren de privacy van onze leden en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph verwerkt persoonsgegevens van leden voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van een financiële administratie en om de leden gericht te kunnen informeren over verschillende interessegebieden.

 

Delen met anderen

We delen alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeen-komst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met nadrukkelijke toestemming van de leden hiervoor.

Met instanties c.q. bedrijven die onze gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van gegevens van onze leden te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph verwerkt persoonsgegevens van de leden om hen te informeren over onze activiteiten en omdat zij gebruik maken van onze website en/of omdat zij deze gegevens zelf aan ons hebben verstrekt. Wij verwerken mogelijk:

 

Leden

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Gegevens over activiteiten van de leden op onze website

Overige persoonsgegevens die men ons actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als leden ervan overtuigt zijn dat wij zonder hun toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

 

Hoe lang bewaren we gegevens

KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph verwerkt en bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, maar in ieder geval voor de duur van de overeenkomst / lidmaatschap.

 

Website

Wij hebben een website waarmee wij onze leden en geïnteresseerden willen informeren over activiteiten etc. over onze KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph. Het emailadres wordt alleen met expliciete toestemming van een lid toegevoegd aan de lijst van bestuursleden etc. Men kan deze toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen aan: g.vervoort1@ziggo.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder lid heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Men kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: g.vervoort1@ziggo.nl

Hiervoor kunt u een persoonlijk afspraak met Gé Vervoort waarbij men het ID-bewijs bij zich dient te hebben. Dan kan (met app rijksoverheid) een AVG-veilige kopie gemaakt worden en kan de identiteit van de aanvrager meteen gecontroleerd worden. Ook dient toegelicht te worden waarom het verzoek wordt gedaan. Eventueel kan dan medegedeeld worden of aan het verzoek kan worden voldaan.

 

Functionaris gegevensbescherming (FG)

KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Mocht men na het lezen van dit privacy beleid vragen hebben over de bescherming van zijn persoonsgegevens, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met onze functionaris gegevensbescherming Gé Vervoort. Hij is te bereiken via Tel. nr.: 06 - 122 828 37 of  email  g.vervoort1@ziggo.nl

KBO Tegelen St. Martinus / St. Joseph neemt de bescherming van de gegevens van onze leden serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met onze FG op.

We willen onze leden er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.