Back to Top
 
 
 

JAARLIJKSE   ALGEMENE   LEDENVERGADERING

 

5 maart 2024 Algemene ledenvergadering

Als vereniging zijn we verplicht minimaal één keer per jaar een jaarvergadering te houden: een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Ze moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. Voorzitter Gé Vervoort opent in D’n Ingelbewaarder de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij complimenteert de leden dat ze de jaarvergadering zo goed bezoeken. Maar liefst 98 leden hadden zich aangemeld. De voorzitter legt uit dat er een boekje is gemaakt, waarin alle notulen en jaarverslagen en activiteiten van het afgelopen jaar, 2023, zijn vastgelegd. De leden krijgen 10 minuten de tijd om alles te lezen. Daarna wordt per pagina gevraagd of er op- en/of aanmerkingen zijn. Daarbij geeft hij aan dat we sinds enige tijd over een 2e belastingadviseur beschikken. Na de behandeling van de notulen en het jaarverslag 2023 is het de beurt aan de penningmeester Rob Hendriks. Om middels een presentatie via de beamer het financiële verslag toe te lichten. Aansluitend doet Theo Janssen, namens de kas controlecommissie,  verslag van hun bevindingen. Alle stukken waren gecontroleerd. Er waren geen onregelmatigheden geconstateerd. De commissie stelt dan ook voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Met deze verklaring van de kascontrolecommissie kan de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2023. Men doet dat met een applaus. Het financieel verslag  wordt hiermee dan ook met dank aan onze penningmeester goedgekeurd. De penningmeester spreekt nog een dankwoord uit aan de leden van de kascontrole commissie.  Bestuursverkiezing: er zijn geen voordrachten voor kandidaten  voor bestuursfuncties ontvangen. De vergadering stemt met applaus in met de verlenging van de bestuursperiode van Miriam Sijbers. Hierna wordt de begroting 2024 besproken en goedgekeurd door de vergadering. Aansluitend bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en spreekt hij een dankwoord uit aan alle medebestuursleden en vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. Dankzij deze mensen verlopen onze activiteiten gezellig en vooral: soepel door de zeer goede voorbereiding en organisatie. Een hartelijke applaus van de vergadering voor hun inzet valt hen ten deel. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 15.00 uur. En bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en wenst hen verder nog veel gezelligheid op de aansluitende kienmiddag.

 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 7 maart 2023

Maar liefst 88 leden hadden zich aangemeld voor de Algemene ledenvergadering. Helaas moesten enkele leden zich op het laatste moment wegens omstandigheden helaas nog afmelden.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij complimenteert de leden dat de jaarvergadering zo goed bezocht is, ondanks het slechte weer. De voorzitter legt uit dat er een boekje is gemaakt, waarin alle notulen en jaarverslagen en activiteiten van 2022 zijn vastgelegd. De leden krijgen 15 minuten de tijd om alles te lezen. Daarna wordt per bladzijde gevraagd of er op- en/of aanmerkingen zijn.

Het bestuur legt vandaag verantwoording af over het gevoerde beleid in 2022. En we blikken vooruit naar 2023. De notulen en het jaarverslag van de jaarvergadering 2022 worden per bladzijde doorgenomen met de aanwezige leden. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Ze worden goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan notulist Annelies Holtman.

Aansluitend werd het financieel verslag 2022 door Theo Janssen mideels een presentatie via de beamer toegelicht. Hij geeft een toelichting op de cijfers en de gang van zaken in het boekjaar 2022. Alles ziet er keurig uit en wordt duidelijk in beeld gebracht.

Hierna werd door mevrouw Vallen, namens de  kascontrolecommissie verklaard dat  de opgestelde jaarrekening, alsmede de gevoerde boekhouding, is besproken en beoordeeld. Het saldo van de bankrekeningen is gecontroleerd aan de hand van voorliggende bankafschriften alsmede rekeningen, Bij de controle zijn enkele steekproeven uitgevoerd, waarbij geen onvolkomenheden zijn geconstateerd. De door de commissie gestelde vragen werden zonder twijfel beantwoord en waar nodig voorzien van uitleg. Alles bleek keurig in orde. Zij geeft dan ook een groot compliment aan de penningmeester. Op basis van hun bevindingen stellen zij de ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2022. De vergadering sluit zich hierbij aan met een applaus. Het financieel verslag  wordt hiermee dan ook met dank aan onze penningmeester goedgekeurd. De voorzitter spreekt nog een dankwoord uit aan de leden van de kascontrole commissie.

Bestuursverkiezing: Aftredend bestuurslid en opnieuw herkiesbaar is Annelies Holtman. Door het applaus van de aanwezigen wordt bevestigd dat zij herkozen wordt, wederom voor 4 jaar. Er hebben zich 2 nieuwe kandidaten aangemeld te weten Rob Hendriks en Annemie Krijn. Ook zij worden door de vergadering door acclamatie voor 4 jaar gekozen. Gonnie Franssen is aftredend en niet meer herkiesbaar. Gonny wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet en wordt bedankt voor de 12 jaar dat zij zich had ingezet voor onze KBO. Zij krijgt onder een groot en welverdiend applaus een bloemetje en een cadeaubon overhandigd

Hierna werd nog de begroting 2023 besproken en goedgekeurd door de vergadering. Hierna bedankt de voorzitter niet alleen het bestuur maar ook de leden voor hun aanwezigheid. Want bestuursleden kunnen alleen goed functioneren als er tevreden leden zijn. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 15.00uur en bedankt iedereen voor zijn komst en Inbreng en wenst hen verder nog veel gezelligheid op de aansluitende kien middag. De leden bedanken met een applaus.

 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 8 maart 2022

Zo’n 60 KBO-leden waren deze middag aanwezig op deze algemene ledenvergadering. Na het welkom en openingswoord door de voorzitter werd de agenda van deze vergadering afgewerkt. De notulen van de algemene jaarvergadering van 6-7-2021 werden voorgelezen door notuliste Annelies Holtman. Hierna werd het financieel verslag 2021 via het beeldscherm toegelicht door de penningmeester Theo Janssen. Hierna werd door Tiny Testroote lid van de kascontrolecommissie verklaard dat de financiele administratie was goedgekeurd en stelde dan ook de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid in 2021. Dit werd dan ook met algemeen applaus verleend. Hierna werd de nieuwe kascontrolecommissie verkozen. In- en uitgaande stukken waren er niet. Bestuursverkiezing: Er waren 2 vacatures, Hanneke Mooijman was aftredend en herkiesbaar en werd met algemene stemmen herkozen. Door het bestuur werden als nieuwe bestuursleden voorgedragen de heren Jan Niessen en Peter Cremers ze werden beiden bij acclamatie verkozen. De secretaris-penningmeester Theo Janssen was aftredend en niet meer herkiesbaar. Theo werd door de voorzitter flink in het zonnetje gezet en bedankt hem voor de 13 jaar dat hij zich had ingezet voor onze KBO als verrassing werd hem nog de oorkonde met zilveren speld van de KBO Limburg overhandigd, natuurlijk was er ook een bloemetje bij. Theo bedankte allen hartelijk. Hierna werd nog de begroting 2022 besproken en goedgekeurd door de vergadering. De contributie 2023 werd nog vastgesteld € 25.—per lid en € 45.—per samenwonenden. Na de rondvraag werd de vergadering door de voorzitter gesloten. Na de koffie/thee werden nog 4 ronden gekiend waarbij enkele mooie prijzen gewonnen werden.

Theo bedankt voor al die jaren van inzet!

 

Vanwege zijn inzet, voor de oudere medemens en zijn verdiensten voor de KBO-Tegelen afdeling St. Martinus/St. Joseph in het bijzonder, is Theo Janssen onderscheiden met de zilveren KBO-speld. Een verzoek voor het uitreiken van deze onderscheiding door het bestuur, werd gehonoreerd door KBO-Limburg.

De speld is tijdens de laatste algemene ledenvergadering uitgereikt door de voorzitter. Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 8 maart 2022 was het precies 13 jaar geleden dat Theo Janssen lid en gelijk bestuurslid werd van de plaatselijke afdeling St. Martinus/St. Joseph. Een lange periode. Een feit waar tijdens de jaarvergadering bij stil is gestaan en speciale aandacht aan is gegeven. Als dank heeft hij van de
voorzitter de zilveren speld met oorkonde van de KBO Limburg gekregen.
Bestuur
Een aantal jaren heeft Theo de functies van zowel secretaris als penningmeester vervuld. Alsof dit nog niet genoeg was: op het moment dat de toenmalige voorzitter Theo Thurlings vanwege gezondheidsklachten zijn taak moest neerleggen, nam Theo naast de eerder genoemde functies ook nog eens de functie van interim voorzitter op zich. Om zo de zaak bij elkaar te houden. Samen met de overige bestuursleden hield hij de afdeling zo goed als mogelijk draaiend. Eigenlijk kan gesteld worden dat, zonder het doorzettingsvermogen van Theo, de KBO-Tegelen St. Martinus/St. Joseph wel eens ter ziele had kunnen zijn gegaan.
Stoppen
Enkele maanden geleden gaf Theo aan te willen stoppen als bestuurslid. Het werd hem, gezien zijn leeftijd van 86 jaar, te zwaar om met alle onderwerpen die binnen een bestuur aan de orde komen, nog bezig te zijn. En aangezien het bestuur inmiddels een ruime bezetting kent van enkele jonge senioren, zijn opvolgers klaar stonden, leek het hem een goed moment om zijn taken over te dragen.
Vrijwilliger
Theo blijft nog wel vrijwilliger binnen de afdeling St. Martinus/St. Joseph Tegelen.
Nogmaals: bedankt Theo voor jouw inzet al die jaren!
Bestuur en leden KBO Tegelen St. Martinus/St. Joseph

 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 6 juli 2021

Er waren 53 KBO-leden op deze (wegens corona) uitgestelde jaarvergadering. Na het welkomstwoord waarin de voorzitter de aanwezigen waaronder enkele nieuwe leden en Tessa Mewiss, consulente van KBO-Limburg welkom heette. Daarna werd de agenda van de vergadering afgewerkt. De notulen van de algemene ledenvergadering van 3 maart 2020, het jaarverslag van de secretaris als ook het financieel verslag 2020 van de penningmeester werden door de vergadering goedgekeurd. Ook werd er verslag gedaan van de kascontrole-commissie waarna aan de penningmeester en het bestuur décharge werd verleend voor het gevoerde beleid in 2020. Hierna werd de nieuwe kascontrolecommissie gekozen. Ingekomen stukken waren er niet, het bestuurslid Miriam Sijbers gaf een korte uitleg over Sponsorkliks waaraan onze afdeling deelneemt om wat extra centjes te verdienen. Tessa gaf op verzoek van de voorzitter een korte uitleg wat de KBO-Limburg en de Unie KBO met onze contributie doet.

Er zijn 2 vacatures in het bestuur, maar er was niemand die zich beschikbaar stelde. De voorzitter was aftredend maar stelde zich  herkiesbaar. Hij werd  voor 4 jaar herkozen als voorzitter.

Daarna werd de begroting voor 2021 gepresenteerd, welke eveneens door de vergadering werd goedgekeurd. Aansluitend werd nog de contributie voor 2022 vastgesteld. Deze blijft staan op € 25.—per lid per jaar. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Na het slotwoord van de voorzitter werd de vergadering gesloten.

Na de pauze met koffie/thee en een stukje cake ging Stef van start met als 1e nummer ons KBO clublied. Het werd een gezellige middag met muziek en zang.

Foto's

Algemene Ledenvergadering dinsdag 3 maart 2020.

Na de opening door de voorzitter werd de agenda afgewerkt. De notulen van de ledenvergadering van 12-03-2019, het jaarverslag 2019 van de secretaris, het financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester werden beiden door de vergadering goedgekeurd. Ook deed de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen. Alle stukken waren gecontroleerd en er waren geen onregelmatigheden geconstateerd. De commissie stelde dan ook voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Met deze verklaring van de kascontrolecommissie kon de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2019. Men doet dat met een applaus.  Na de verkiezing van een nieuwe kascontrole-commissie werd door de penningmeester de begroting 2020 gepresenteerd welke ook door de vergadering werd goedgekeurd. Ook werd de contributie voor 2021 vastgesteld.

Het aftredende bestuurslid Theo Janssen werd weer herkozen, tevens werd het door het bestuur voorgedragen nieuwe bestuurslid Miriam Sijbers gekozen. Na de rondvraag waarvan geen gebruik werd gemaakt door de 66 aanwezigen en de pauze met koffie/thee en vlaai werden nog 4 rondes gekiend waarmee enkele mooie prijzen te winnen waren.

foto's