Back to Top
 
 
 

 

JAARLIJKSE   ALGEMENE   LEDENVERGADERING

 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 8 maart 2022

 

Zo’n 60 KBO-leden waren deze middag aanwezig op deze algemene ledenvergadering. Na het welkom en openingswoord door de voorzitter werd de agenda van deze vergadering afgewerkt. De notulen van de algemene jaarvergadering van 6-7-2021 werden voorgelezen door notuliste Annelies Holtman. Hierna werd het financieel verslag 2021 via het beeldscherm toegelicht door de penningmeester Theo Janssen. Hierna werd door Tiny Testroote lid van de kascontrolecommissie verklaard dat de financiele administratie was goedgekeurd en stelde dan ook de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid in 2021. Dit werd dan ook met algemeen applaus verleend. Hierna werd de nieuwe kascontrolecommissie verkozen. In- en uitgaande stukken waren er niet. Bestuursverkiezing: Er waren 2 vacatures, Hanneke Mooijman was aftredend en herkiesbaar en werd met algemene stemmen herkozen. Door het bestuur werden als nieuwe bestuursleden voorgedragen de heren Jan Niessen en Peter Cremers ze werden beiden bij acclamatie verkozen. De secretaris-penningmeester Theo Janssen was aftredend en niet meer herkiesbaar. Theo werd door de voorzitter flink in het zonnetje gezet en bedankt hem voor de 13 jaar dat hij zich had ingezet voor onze KBO als verrassing werd hem nog de oorkonde met zilveren speld van de KBO Limburg overhandigd, natuurlijk was er ook een bloemetje bij. Theo bedankte allen hartelijk. Hierna werd nog de begroting 2022 besproken en goedgekeurd door de vergadering. De contributie 2023 werd nog vastgesteld € 25.—per lid en € 45.—per samenwonenden. Na de rondvraag werd de vergadering door de voorzitter gesloten. Na de koffie/thee werden nog 4 ronden gekiend waarbij enkele mooie prijzen gewonnen werden.

 

 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 6 juli 2021

 

Er waren 53 KBO-leden op deze (wegens corona) uitgestelde jaarvergadering. Na het welkomstwoord waarin de voorzitter de aanwezigen waaronder enkele nieuwe leden en Tessa Mewiss, consulente van KBO-Limburg welkom heette. Daarna werd de agenda van de vergadering afgewerkt. De notulen van de algemene ledenvergadering van 3 maart 2020, het jaarverslag van de secretaris als ook het financieel verslag 2020 van de penningmeester werden door de vergadering goedgekeurd. Ook werd er verslag gedaan van de kascontrole-commissie waarna aan de penningmeester en het bestuur décharge werd verleend voor het gevoerde beleid in 2020. Hierna werd de nieuwe kascontrolecommissie gekozen. Ingekomen stukken waren er niet, het bestuurslid Miriam Sijbers gaf een korte uitleg over Sponsorkliks waaraan onze afdeling deelneemt om wat extra centjes te verdienen. Tessa gaf op verzoek van de voorzitter een korte uitleg wat de KBO-Limburg en de Unie KBO met onze contributie doet.

Er zijn 2 vacatures in het bestuur, maar er was niemand die zich beschikbaar stelde. De voorzitter was aftredend maar stelde zich  herkiesbaar. Hij werd  voor 4 jaar herkozen als voorzitter.

Daarna werd de begroting voor 2021 gepresenteerd, welke eveneens door de vergadering werd goedgekeurd. Aansluitend werd nog de contributie voor 2022 vastgesteld. Deze blijft staan op € 25.—per lid per jaar. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Na het slotwoord van de voorzitter werd de vergadering gesloten.

Na de pauze met koffie/thee en een stukje cake ging Stef van start met als 1e nummer ons KBO clublied. Het werd een gezellige middag met muziek en zang.

Foto's

Algemene Ledenvergadering dinsdag 3 maart 2020.

 

Na de opening door de voorzitter werd de agenda afgewerkt. De notulen van de ledenvergadering van 12-03-2019, het jaarverslag 2019 van de secretaris, het financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester werden beiden door de vergadering goedgekeurd. Ook deed de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen. Alle stukken waren gecontroleerd en er waren geen onregelmatigheden geconstateerd. De commissie stelde dan ook voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Met deze verklaring van de kascontrolecommissie kon de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2019. Men doet dat met een applaus.  Na de verkiezing van een nieuwe kascontrole-commissie werd door de penningmeester de begroting 2020 gepresenteerd welke ook door de vergadering werd goedgekeurd. Ook werd de contributie voor 2021 vastgesteld.

Het aftredende bestuurslid Theo Janssen werd weer herkozen, tevens werd het door het bestuur voorgedragen nieuwe bestuurslid Miriam Sijbers gekozen. Na de rondvraag waarvan geen gebruik werd gemaakt door de 66 aanwezigen en de pauze met koffie/thee en vlaai werden nog 4 rondes gekiend waarmee enkele mooie prijzen te winnen waren.

foto's