Back to Top
 
 
 

 

JAARLIJKSE   ALGEMENE   LEDENVERGADERING

 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 3 maart 2020.

 

Na de opening door de voorzitter werd de agenda afgewerkt. De notulen van de ledenvergadering van 12-03-2019, het jaarverslag 2019 van de secretaris, het financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester werden beiden door de vergadering goedgekeurd. Ook deed de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen. Alle stukken waren gecontroleerd en er waren geen onregelmatigheden geconstateerd. De commissie stelde dan ook voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Met deze verklaring van de kascontrolecommissie kon de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2019. Men doet dat met een applaus.  Na de verkiezing van een nieuwe kascontrole-commissie werd door de penningmeester de begroting 2020 gepresenteerd welke ook door de vergadering werd goedgekeurd. Ook werd de contributie voor 2021 vastgesteld.

Het aftredende bestuurslid Theo Janssen werd weer herkozen, tevens werd het door het bestuur voorgedragen nieuwe bestuurslid Miriam Sijbers gekozen. Na de rondvraag waarvan geen gebruik werd gemaakt door de 66 aanwezigen en de pauze met koffie/thee en vlaai werden nog 4 rondes gekiend waarmee enkele mooie prijzen te winnen waren.

foto's