Back to Top
 
 
 

                                   JAARLIJKSE 

 

                   ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Geachte leden,

 

Namens het bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke we houden op:

 

Dinsdag  07  Maart   2023      Aanvang: 14.00 uur.

 

 

AGENDA

 1.  Opening + Mededelingen
 2.  Ingekomen stukken
 3.  Notulen algemene jaarvergadering 08-03-2022
 4.  Jaarverslag 2022
 5.  Financieel jaarverslag 2022
 6.  Verslag van de kascontrolecommissie
 7.  Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 8.   Bestuursverkiezing
 9.  Begroting 2023
 10.  Vaststellen contributie 2024
 11.  Rondvraag
 12.  Sluiting