Back to Top
 
 
 

 

JAARLIJKSE    ALGEMENE    LEDENVERGADERING

 

Geachte leden,

 

Namens het bestuur van K.B.O. afd. St.Martinus / St.Joseph Tegelen, nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden in Partycentrum Zaelke op:    

 

Dinsdag  06  Juli  2021      Aanvang: 14.00 uur.

 

 

AGENDA

 1.  Opening + Mededelingen
 2.  Ingekomen stukken
 3.  Notulen algemene jaarvergadering 03-03-2020
 4.  Jaarverslag 2020
 5.  Financieel jaarverslag 2020
 6.  Verslag van de kascontrolecommissie
 7.  Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 8.  Begroting 2021
 9.  Bestuursverkiezing
 10.  Vaststellen contributie 2022
 11.  Rondvraag
 12.  Sluiting